27 februari 2012: Expertmeeting HC/IC

Deze expertmeeting is geïnitieerd door GGZ Breburg. Aan de hand van een aantal plenaire presentaties wordt toegelicht hoe binnen GGZ Breburg een nieuw kader in ontwikkeling is ten behoeve van high care en intensive care. Daarna gekoppeld wordt een modelgetrouwheidsschaal HC/IC geïntroduceerd die inmiddels via een proefaudit bij Altrecht is getest.
GGz Breburg heeft de behoefte aan landelijke afstemming en gezamenlijke ontwikkeling.
Opmerkingen gemaakt tijdens de expertmeeting HC/IC zijn, ten behoeve van overzichtelijkheid gerangschikt naar enkele thema’s. Opmerkingen gemaakt tijdens plenaire delen en workshops zijn samengevoegd.

De HC/IC ontwikkeling en een modelgetrouwheidsschaal:
Door aanwezigen wordt een gezamenlijk kader voor HC/IC (voorzien van  gedeelde visie, eenheid in taal en normen) als wenselijk gezien.

Opmerkingen en vragen die hierover gemaakt zijn:

– Is er al een link gelegd naar de inspectie eisen?

– Ambulante behandeling dient uitgangspunt van zorg te zijn. Opname op een HC/IC is daar een onderdeel
   van. Maar wanneer ambulante behandeling goed is opgezet en intensief kan worden aangeboden zal HC/IC
   steeds minder nodig zijn.
   De relatie naar ambulante behandeling dient goed uitgewerkt te worden.

– Het is van belang om een gezamenlijk kader te ontwikkelen voor een competentieprofiel van een HC/IC team.

– Arguscijfer als hard criterium opnemen in HIC monitor.

– Het is goed om te zien dat in de HIC monitor ook aandacht is besteed aan teamcohesie.

– Een HIC monitor dient niet teveel dichtgetimmerd te worden.
  Voorkeur is om een flexibele schaal te ontwikkelen die mee kan bewegen met ontwikkelingen. De schaal zou eerder 
  een proces binnen GGz moeten ondersteunen en teams inspireren in plaats van als keurslijf opgelegd moeten 
  worden (in die zin wordt er wel enige zorg uitgesproken wat zorgverzekeraars hiermee gaan doen).

– Centraal houden dat het gaat om een proces, kennisdelen, kwaliteitsverbetering, elkaar inspireren.
   Ook goed beschrijven welke zorg en behandeling er geboden wordt.

– We missen nog de betrokkenheid van het cliëntenperspectief.
   Bij verdere ontwikkeling is aandacht hiervoor gewenst.

– Het is van belang gezamenlijk te formuleren welke doelgroep we voor ogen hebben voor een HC/IC.

– Via proefaudits zou de HIC monitor verder ontwikkeld kunnen worden.
   Daarnaast een landelijk netwerk organiseren (wellicht koppelen aan de projectleider dwang en drang of ander al 
   bestaand netwerk).
   LinkedIn groep aanmaken.

– (Proef)audits kunnen organisatie opleveren dat je ziet waar je staat. Iedere organisatie zit in een ander stadium op dit 
   moment. Landelijk groei je daardoor meer naar elkaar toe. Dit biedt ook kansen tot betere onderbouwing 
   (maatschappelijke verantwoording, financiering).

– Het is van belang om gezamenlijk een norm neer te zetten hoeveel plaatsen HC/IC er nodig zijn op x aantal inwoners.

– Zet de HIC monitor (in ontwikkeling) alvast op site CCAF zodat iedereen er bij kan.

 

Organisatie en financiering:

Het is van belang om gezamenlijk te komen tot reële normen voor teamsamenstelling en organisatie. Vragen die daarbij gesteld zijn:

– Hoe kom je tot een betaalbaar concept waarbij 24-uurszorg en opschaling naar 1 op 1 begeleiding gegarandeerd zijn?
   Wat gaat ambulantisering betekenen voor HC/IC?

– Is het uitgangspunt dat DBC categorie F van toepassing is op de behandeling die geboden wordt op een HC/IC reëel?

– Afstemming met zorgverzekeraars is een belangrijk aandachtspunt in de verdere ontwikkeling.
   Gezamenlijk hierin optrekken maakt onze positie krachtiger.

– Er zijn diverse opmerkingen gemaakt over organisatorische haalbaarheid.
   Een HC/IC wordt meer haalbaar wanneer je bijvoorbeeld 3 afdelingen van 10 plaatsen aan elkaar koppelt.
   Anderen noemen een maximum van 24 plaatsen bij elkaar gelokaliseerd beter behapbaar.

– De Jutters (jeugdafdeling van 16 bedden) werkt met een comfortroom. Deze staat sinds nieuwe werkwijze
   voornamelijk leeg.
   De voormalige separeerruimtes (2) worden niet meer gebruikt.

– Anderzijds is het van belang om aan te geven wanneer en in welke vorm je wellicht wel separeer/extra beveiligde 
   ruimtes nodig hebt, bijvoorbeeld ook gekoppeld aan somatische zorg (wordt nu soms als leemte ervaren).

– Gaat het om bouwkundige veranderingen of vooral opschalen van zorg/inhoudelijke ontwikkeling?

– Is een IC nodig als je een HC goed opzet?

– Zorg voor wachtlijsten.

 

Onderzoek:

Meerdere malen is geconstateerd dat het belangrijk is onderzoek te koppelen aan de ontwikkeling van HC/IC:

– Onderzoek van TNO zou kunnen helpen om normen scherper te krijgen.

– Engeland loopt voor op ons in deze ontwikkeling. Daar valt veel te halen.

– Bij Vincent van Gogh is een verpleegkundige (in het kader van masteropleiding) bezig met onderzoek naar
  competenties van HC/IC personeel).

– Er is vooral onderzoek nodig naar wat werkt.

– Internationaal is er veel bekend (betrekken in onderzoek).

– Aansluiting zoeken bij wat er al is (landelijke stuurgroep / zorgverzekeraars Nederland).

 

Vervolgafspraken:

In algemeenheid wordt het belang van de (gezamenlijke) ontwikkeling van een HC/IC kader onderschreven.
Er is behoefte aan een pragmatische insteek en een start vanuit datgene waarover we het al eens zijn /uitgaan van consensus.

 Concrete afspraken:

We starten een landelijke kerngroep die het kader verder uitwerken en gaan beschrijven (doelgroep, visie, normen,  toolkit). Daarnaast is er een platform (bestaande uit aanwezigen en anderen die belangstelling hebben getoond of aan willen sluiten). Het platform wordt tussentijds door de kerngroep geraadpleegd. Niels Mulder is bereid de onderzoeksmogelijkheden te beschrijven. Onderzoekers kunnen zich bij hem melden.

 

De kerngroep

Organisatie Naam
GGz Breburg (voortrekker) Tom van Mierlo
GGZ Consult Frits Bovenberg
Altrecht Jan-Piet van Steensel en Paul Stemerding
Pro Persona Justine Theunissen
GGz Oost-Brabant Patricia Sterken
Vincent van Gogh Jan Mertens
GGz Noord Holland Noord Marijke van Putten
De Jutters (jeugd ggz regio Haaglanden) Ilona Kleinberg
GGnet Eric Noorthoorn
GGZ Eindhoven Erik Kuipers
Emergis  
GGZ Nederland Hans Hestra / Hans Hermsen
Onderzoek Niels Mulder